“Humoro klubas” su programa “4 Donatai”

“Humoro klubas” su programa “4 Donatai”

DAUGIAU

Kiti renginio laikai:

2019 spalio 18 17:00 2019 lapkričio 02 17:00 2019 lapkričio 06 17:00 2019 lapkričio 20 17:00 2019 lapkričio 23 17:00 2019 lapkričio 26 17:00 2019 lapkričio 27 17:00 2019 lapkričio 29 17:00 2019 lapkričio 30 17:00 2019 gruodžio 01 15:00 2019 gruodžio 01 18:30 2019 gruodžio 11 17:00 2019 gruodžio 28 16:00 2020 sausio 05 16:00 2020 sausio 11 17:00 2020 sausio 12 16:00 2020 sausio 16 17:00 2020 sausio 17 17:00 2020 sausio 19 17:00 2020 vasario 13 17:00 2020 vasario 14 17:00 2020 vasario 15 16:00 2020 vasario 27 17:00