Loading…

Skuodo muziejus

Skuodo muziejus yra vietinis krašto muziejus, kurio steigėjas Skuodo rajono savivaldybė. Muziejus savo veiklą organizuoja vadovaudamasis Skuodo muziejaus statutu, muziejų įstatymu. Muziejaus darbuotojai savo darbą organizuoja vadovaudamiesi perspektyviniais ir metiniais planais. Muziejus nedidelis tiek savo fondais, tiek darbuotojų skaičiumi.
Pagrindinė muziejaus funkcija yra rinkti, kaupti, saugoti Skuodo krašto kultūros istoriją atspindinčias muziejines vertybes. Šiuo metu muziejuje sukaupti ir saugomi archeologijos, istorijos, etnografijos, architektūros, numizmatikos, tautodailės, gamtos rinkinių eksponatai. Didžiausi yra istorijos, etnografijos, tautodailės, archeologijos rinkiniai. Šiuo metu inventorizuoti 12439 eksponatai. Muziejuje eksponatai kaupiami renkant iš žmonių, jiems dovanojant, perkant, renkant eksponatus ekspedicijų metu. Per 2008 metus rinkiniai papildyti 1953 eksponatais. 2008 m. buvo organizuota ekspedicija „Skuodo krašto senieji kryžiai III“, kurios metu užfiksuoti ir nufotografuoti Skuodo rajono Skuodo ir Šačių seniūnijų kaimuose, kapinėse esantys metaliniai, mediniai kryžiai, koplytėlės, stogastulpiai, ekspedicijos metu aplankyti vienkiemiai ir rinkti etnografiniai eksponatai. Muziejaus fondai pasipildė naujais eksponatais – metaliniais kryžiais. Muziejuje pristatyta Skuodo krašto metalinių ir medinių kryžių, koplytėlių, koplytstulpių fotografijų ekspozicija-paroda, kurią aplankė 438 lankytojai.
Surinkti eksponatai rašomi į eksponatų priėmimo aktus, pildomos pagrindinio ir pagalbinio fondų gaunamų eksponatų, inventorinės eksponatų knygos. Eksponatus inventorina direktorė, fondų saugotoja, istorikė. Vyr. fondų saugotoja veda sisteminę ir mokslinę kartoteką. Inventorizuoti eksponatai sutvarkomi, pagal galimybes atliekamas valymas, pirminis konservavimas ir patalpinami į fondų saugyklas, kurios šiuo metu jau per mažos ir sunkiai talpina eksponatus. Sukaupti eksponatai naudojami ruošiant ekspozicijas, parodas muziejuje ir kitur.
Skuodo muziejus įkurtas 1991 m. gruodžio 30 d. Skuodo rajono valdybos potvarkiu. Pirmiesiems lankytojams Skuodo muziejus duris atvėrė 1992 m. rugpjūčio mėnesį, pažymint Skuodo miesto savivaldos 420 – tąsias metines. Muziejaus steigimo entuziastai – Juozas Vyšniauskas, Evaldas Razgus, Vytautas Mačiulis, Rymantė Šmaižienė ir tuo metu Skuodo savivaldybei ir kultūros skyriui vadovavę žmonės. Tai žmonės, kurie prabilo apie muziejaus reikalingumą, tai žmonės, kurių pagalba buvo įsteigtas Skuodo muziejus.
Muziejus įkurtas Skuodo dvarvietės patalpose, kurios mena daug istorinių Skuodo miesto įvykių. Šiame pastate 1918 metais buvo įkurta pirmoji Skuodo gimnazija, vėliau veikė daug kitų kultūrinių įstaigų, paskutinė – muzikos mokykla. Todėl muziejaus pastate ir šiandien gyva istorinė ir muzikinė dvasia.
Pirmas muziejaus direktorius Evaldas Razgus. Jis kūrė muziejų, organizavo jo veiklą. Jam vadovaujant muziejus paminėjo ir savo vaikystės jubiliejų – penkmetį. Kartu su direktoriumi pradėjo dirbti vyr. fondų saugotoja Aldona Ozolienė. Šis laikotarpis buvo sunkiausias, tai kūrimosi laikotarpis. Muziejus gavo tik patalpas, bet negavo jokio palikimo, nebuvo nė vieno eksponato.Todėl pirmiausia reikėjo paruošti, sutvarkyti muziejaus patalpas, pasirūpinti ekspoziciniais baldais. Kitas svarbus uždavinys buvo eksponatų rinkimas ir kaupimas – be ko muziejus negalėtų egzistuoti. Pirmus eksponatus dovanojo privatūs asmenys: J. Vyšniauskas, V. Girdžiūnas, R. Šmaižienė, P. Brazauskas ir daugelis kitų. Dalį eksponatų atidavė Bartuvos vidurinė mokykla iš buvusio savo muziejaus. Eksponatai perkami iš Skuodo savivaldybės skirtų lėšų ir paties muziejaus spec. lėšų. Kasmet muziejaus fondai pasipildo eksponatais, surinktais įvairių ekspedicijų metu, kurios vyksta pagal laimėtus projektus.
1997 metais muziejaus etatai pasipildė istoriko etatu. Istorike muziejuje pradėjo dirbti Irena Marcinkevičienė. Tais pačiais metais išėjus Evaldui Razgui į kitas pareigas, muziejaus direktore pradėjo dirbti Irena Marcinkevičienė.
Nuo 2002 metų Skuodo muziejaus direktore dirba Aldona Ozolienė.
Šiuo metu muziejuje sukaupta apie 15 000 tūkstančių eksponatų. Didžiąją dalį sudaro etnografiniai, istoriniai, tautodailės eksponatai. Nemažas archeologijos eksponatų rinkinys, kurį sudaro radiniai iš Apuolės, Klaišių, Klauseikių ir kitų piliakalnių, pilkapių bei kapinynų.
Muziejaus eksponatų fondas saugo išeivijos lietuvių dovanas: Dana Binkis iš Australijos – dovanojo savo tėvo L. Bertašiaus 1920 – 1930 metų Skuodo miesto visuomeninio gyvenimo fotografijas ir medalius, M. B. Stankūnienė iš Čikagos dovanojo paveikslų – medžio raižinių ir batikos darbų kolekcija.
Muziejuje yra 5 ekspozicinės salės, kuriose paruoštos pastovios ekspozicijos:
1) „Skuodo miesto formavimosi istorija “, kasmet papildoma naujais eksponatais, nauja istorine medžiaga.
2) „Kaimiška žemaitiška troba“- sukaupti ir eksponuojami Skuodo krašto etnografiniai eksponatai, kasmet papildoma naujais restauruotais eksponatais.
3) „Partizaninis judėjimas, tremtis, persitvarkymo sąjūdis Skuodo rajone“, eksponuojami to laikotarpio eksponatai ir istorinė medžiaga.
4) „Skuodo rajono sportinės veiklos istorija“, parodyta Skuodo krašto sportinės veiklos pasiekimai, nemažą dalį užima motobolo istoriją liudijantys eksponatai ir kita istorinė medžiaga, pastoviai atnaujinamas kampelis apie Skuodo rajono sportininkų laimėjimus.
5) Paruošta nauja pastovi ekspozicija „Senieji kaimo amatai ir moterų darbai“.
6)Pastoviai veikia „Rajono tautodailininkų tapybos, medžio drožinių, grafikos, koliažų, pynimo darbai“ – iš muziejaus fondų
Muziejuje kas mėnesį rengiamos dailininkų, tautodailininkų ar kitų menininkų parodos ir jų pristatymas visuomenei. Organizuojamos parodos iš muziejaus fonduose sukauptų eksponatų.
Muziejaus menėje vyksta meninis skaitymas, žemaitiški skaitymai, dailės olimpiados, konkursai, kamerinės šventės, popietės ir kiti renginiai.
Nuolat organizuojami edukaciniai užsiėmimai.